Kontejnery

Naše firma nabízí pronájem kontejnerů o velikosti 3 m³ a 10 m³. Kontejnery je možné si objednat na
odvoz a likvidaci odpadu jako například suť, zemina či bioodpad.
Využít lze také našich komplexních služeb. Například naložení a odvoz odpadu, stěhování či vyklízení
pozůstalostí. Dále dovozu písků, štěrků, tříděné země, mulčovací kůry či substrátu pro Vaši zahradu.
Možný je také převoz minibagrů či zahradní techniky.
Při pronájmu kontejneru bude naložen pouze odpad uvedený v objednávce. V opačném případě je
objednatel srozuměn s tím, že odpad bude uložen na zabezpečenou skládku (v jiné ceně, než byla
předběžně dohodnuta) nebo vrácen zpět objednateli.
Nepřijímáme elektrospotřebiče, oleje, barvy, louhy, kyseliny, zářivky, léčiva a zdravotnický materiál a
jiný nebezpečný nebo zdravotně závadný odpad.